Informacja o prawach pacjenta

PRAWA PACJENTA

Korzystając ze świadczeń zdrowotnych lub zwracając się o ich udzielenie masz prawo do:

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

o   które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

o które udzielane są według przejrzystej obiektywnej opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń

o   które są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia

o które udzielane są z należytą starannością w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne

o przy udzielaniu których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej

UZYSKIWANIA INFORMACJI

o o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach

o która zostanie przekazana także osobom przez Ciebie upoważnionym np. małżonkowi, członkowi rodziny, osobie bliskiej

WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIELANIE OKREŚLONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

o którą wyrażasz po uzyskaniu wcześniej wszelkich niezbędnych informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu

o którą w przypadku zabiegu operacyjnego, zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko wyrazisz w formie pisemnej

TAJEMNICY WSZELKICH INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z TOBĄ

ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA CI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, W TYM:

o  obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

o wyrażenia zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu Ci świadczeń zdrowotnych (badaniach, konsultacjach lekarskich, zabiegach, operacjach itp.)

POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO, W TYM:

o kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami

o dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – czyli opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ TWOJEGO STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH CI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, W TYM UDOSTĘPNIANIA TEJ DOKUMENTACJI RÓWNIEŻ OSOBIE PRZEZ CIEBIE UPOWAŻNIONEJ, NP.DO WGLĄDU LUB W FORMIE KOPII ALBO ODPISU

ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA

LECZENIA BÓLU

 

JEŚLI TWOJE PRAWA ZOSTAŁY NARUSZONE, SĄ NIEWŁAŚCIWIE REALIZOWANE LUB MASZ PYTANIA ZADZWOŃ:
800 190 590
(bezpłatna infolinia)

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK W GODZ. 9.00 -21.00

 

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

RZECZNIK PRAW PACJENTA BARTŁOMIEJ ŁUKASZ CHMIELOWIEC
MŁYNARSKA 46, 01-171 WARSZAWA

WWW.BPP.GOV.PL