DOKUMENTACJA MEDYCZNA

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Centrum Medyczne Prestige Medical udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2012 r., poz. 159)

 1. Dokumentację medyczną udostępnia się:
 1. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.
 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:
 1. W celu otrzymania kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa „Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej ” (wzór – Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury).
 1. W przypadku planowanego odbioru kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej” (wzór – Załącznik Nr 2 do niniejszej procedury).
 2. Formularze „Wniosku o wydanie kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej” oraz „Upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej ” można otrzymać w recepcji lub pobrać ze strony internetowej kliniki.
 3. Wnioski (i upoważnienia) można:
 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się w terminie 7 dni, licząc od daty złożenia/wpłynięcia wniosku.
 1. Wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zgłoszonym na wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 2. Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnione są recepcjonistki pracujące w klinice.
 3. Po wydaniu kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej kompletnie wypełniony „Wniosek o wydanie kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej” dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.
 4. Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach w których udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.